စမ္းသပ္ေရးသားျခင္းဒါက စမ္းသပ္ေရးသားခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။